Algemene voorwaarden Vlees van Moors

Algemene Voorwaarden Vlees van Moors

Laatst bijgewerkt: 16-10-2023

Vestigingsadres:
Neersteindsestraat 13, 6631 KD Horssen, Nederland

Contactgegevens:
Telefoon: 06-49943182
E-mail: info@vleesvanMoors.nl

Verkoop vlees

Vlees afhalen

Rundvlees van de boer

Vlees van de beste kwaliteit

Vlees van Moors

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst en de uitvoering ervan, waarbij een overeenkomst tot stand is gekomen via Vlees van Moors en waarbij Vlees van Moors optreedt als verkoper ten opzichte van een koper.

1.2. Vlees van Moors biedt diensten aan via de website met betrekking tot de verkoop van vlees en aanverwante artikelen.

1.3. Eventuele door de koper gehanteerde algemene voorwaarden, ongeacht hun naam, worden uitdrukkelijk afgewezen en zijn niet van toepassing op deze overeenkomst, tenzij deze voorwaarden of één of meerdere bepalingen daarvan door de verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

1.4. Wijzigingen in de overeenkomst tussen de verkoper en de koper en afwijkingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn slechts van kracht indien schriftelijk overeengekomen tussen de verkoper en de koper.

1.5. Vlees van Moors behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

2. Begripsbepalingen

2.1. In deze voorwaarden verwijst “koper” naar een wederpartij van Vlees van Moors, zijnde een natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die via de website, per e-mail, via WhatsApp of op papier vlees en aanverwante artikelen heeft besteld.

2.2. Met “de Website” wordt verwezen naar de website die wordt beheerd door Vlees van Moors.

2.3. Een “bestelling” omvat de goederen zoals vermeld in de tot stand gekomen overeenkomst.

2.4. Vlees van Moors biedt alle vleesproducten bevroren aan, tenzij schriftelijk en met wederzijdse goedkeuring anders is overeengekomen.

3. Aanbiedingen en Overeenkomst

3.1. Aanbiedingen of prijsopgaven via de website dienen te worden beschouwd als uitnodigingen aan potentiële kopers om een aanbod te doen. Vlees van Moors is op geen enkele wijze gebonden aan dergelijke aanbiedingen of prijsopgaven, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd.

3.2. Een aanbod van de potentiële koper, zoals genoemd in artikel 3.1, wordt geacht te zijn gedaan in de volgende omstandigheden: de potentiële koper heeft de gegevens volledig ingevoerd op het daarvoor bestemde invulscherm van de website en de desbetreffende gegevens elektronisch naar Vlees van Moors heeft verzonden. Deze gegevens zijn ontvangen door Vlees van Moors. Ook als Vlees van Moors een op naam gestelde offerte heeft uitgebracht aan de potentiële koper, en deze offerte schriftelijk is aanvaard door de potentiële koper, wordt dit beschouwd als een aanbod.

3.3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper wordt verstrekt, of in het geval van een aanbod via de website, per e-mail wordt verzonden naar het door de koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Vlees van Moors worden herroepen indien de koper niet voldoet aan de door Vlees van Moors gestelde voorwaarden of als blijkt dat de koper in het verleden niet heeft voldaan aan de voorwaarden.

3.4. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, en zijn inclusief omzetbelasting. De koper is de prijs verschuldigd die Vlees van Moors heeft meegedeeld in de bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden. Een van de voorwaarden zoals genoemd in 3.3 is dat de koopprijs vooraf moet worden voldaan. Zolang de betaling niet is ontvangen, zal Vlees van Moors geen producten leveren. Betalingen kunnen voorafgaand aan de bestelling worden gedaan via IDEAL, bankoverschrijving, tikkie of contant.

3.5. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die op enigerlei wijze door Vlees van Moors worden verstrekt via de website, worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Vlees van Moors kan echter niet garanderen dat alle aanbiedingen en producten volledig overeenkomen met de verstrekte informatie. Afwijkingen kunnen geen grond en/of aanleiding zijn voor schadevergoeding en/of ontbinding.

3.6. Evidente fouten in de prijsopgave, zoals duidelijke onjuistheden, kunnen ook na het sluiten van de overeenkomst door Vlees van Moors worden gecorrigeerd. Speciale aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

3.7. Het kan voorkomen dat op de dag van aflevering de bestelde producten niet op voorraad zijn. De verkoper zal dit zo spoedig mogelijk voor de afgesproken afhaaltijd aan de koper laten weten via het telefoonnummer of e-mailadres dat is opgegeven in de overeenkomst. In dit geval kunnen twee situaties ontstaan: als door het niet kunnen leveren van de goederen er geen producten meer in de levering zitten, heeft de koper recht op restitutie van het bedrag van de overeenkomst. In het tweede geval geldt artikel 4.6 van deze algemene voorwaarden, en heeft de koper recht op restitutie van de waarde van de ontbrekende goederen zoals vermeld in de overeenkomst.

3.8. Als een overeenkomst conform artikel 3.3 tot stand is gekomen, kan de koper een order niet meer wijzigen of annuleren.

3.9. Het aanvullend bestellen van nieuwe producten leidt altijd tot een nieuwe order, met een nieuwe vooraf afgesproken datum en tijd voor het afhalen van de producten.

3.10. De wettelijke bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 7:46d lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, is niet van toepassing, aangezien het gaat om bederfelijke of snel verouderende producten, zoals bedoeld in artikel 7:46d lid 4 sub 4 van het Burgerlijk Wetboek.

4. Levering en Levertijd

4.1. Bestellingen worden door Vlees van Moors klaargezet voor de koper, zodat deze op de afgesproken datum en tijd kan komen afhalen op de Neersteindsestraat 13 in Horssen.

4.2. De door Vlees van Moors aangegeven afhaaltijd geldt als afspraak. Als de koper deze afspraak niet nakomt, kan Vlees van Moors de producten verkopen aan een andere klant, waardoor de koper die de afhaalafspraak niet is nagekomen, opnieuw een datum en tijd moet afspreken voor het ophalen van de vleesbestelling.

4.3. Het geleverde vlees is maximaal 180 dagen houdbaar bij een temperatuur van min 18 graden. Na ontdooien is de houdbaarheidsdatum 2 dagen bij een temperatuur van 7 graden.

5. Overmacht

5.1. De verkoper behoudt het recht om de levering van de gekochte zaken op te schorten, zonder in gebreke te zijn, indien als een direct of indirect gevolg van een of meer van de in artikel 5.3 vermelde oorzaken – ongeacht of deze bij het sluiten van de overeenkomst te voorzien waren – de zaken redelijkerwijs niet of niet tijdig kunnen worden geleverd.

5.2. Overmacht aan de zijde van de verkoper doet zich voor als de verkoper na het sluiten van de koopovereenkomst niet in staat is om aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen of deze voor te bereiden als gevolg van oorzaken zoals oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, terreuraanslagen, onlusten, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, brand, milieu- en waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen inclusief in- en uitvoerbeperkingen, extreme weersomstandigheden, storingen in de aanvoer of levering van grond- en hulpstoffen, storingen in de levering van energie en bedrijfsbenodigdheden, wanprestatie door een leverancier van wie de verkoper zijn zaken betrekt, defecten aan machines en installaties waaronder koelinstallaties, defecten aan vervoermiddelen, transportbelemmeringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, en voorts vanwege alle andere oorzaken buiten de schuld of de risicosfeer van de verkoper.

5.3. Indien door overmacht zoals beschreven in artikel 5.2 de vleesbestelling niet op de gewenste dag kan worden afgehaald, wordt de overeenkomst als ontbonden beschouwd. In dit geval heeft de koper recht op vergoeding van het bedrag dat hij heeft betaald op basis van de ontbonden overeenkomst.

6. Klachten

6.1. Als de koper producten in slechte staat ontvangt of producten die niet voldoen aan de kwaliteitseisen, verzoeken wij de koper dit onmiddellijk en uiterlijk binnen zes uur na ontvangst aan ons kenbaar te maken. De koper kan contact opnemen met onze klantenservice via info@vleesvanMoors.nl of via het telefoonnummer 06-21580563. Onze klantenservice zal ervoor zorgen dat de klacht zo goed en snel mogelijk wordt afgehandeld. Klachten kunnen ook worden verzonden naar het postadres van Vlees van Moors zoals weergegeven in artikel 1 van deze algemene voorwaarden, of kunnen worden gemeld op het bezoekadres zoals vermeld in artikel 1 van deze algemene voorwaarden.

6.2. De koper is verplicht de producten waarover is gereclameerd gedurende een redelijke termijn, maar minimaal 5 dagen, ter beschikking van de verkoper te houden. De koper moet alle zorg betrachten die redelijkerwijs van hem kan worden verwacht om de kwaliteit die is vastgesteld bij aflevering constant te houden. Indien gewenst door de verkoper, zal de verkoper een afspraak maken om het product op te halen voor onderzoek.

6.3. Als de verkoper de klacht gegrond verklaart, heeft de koper recht op restitutie van de waarde van de gereclameerde goederen zoals vermeld in de overeenkomst.

6.4. Andere klachten met betrekking tot de dienstverlening van Vlees van Moors kunnen worden gemeld via het e-mailadres of de telefoon van Vlees van Moors. Overeenkomstig artikel 7 kunnen klachten nooit leiden tot schadevergoeding.

6.5. Retourzendingen door de koper zijn alleen toegestaan als de verkoper hier uitdrukkelijk schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. De retourzending moet precies worden geleverd aan Vlees van Moors zoals de koper het heeft ontvangen.

6.6. Alle klachten moeten worden ondersteund door foto’s en/of filmmateriaal van de geleverde goederen.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Vlees van Moors is nooit aansprakelijk voor enige indirecte schade van de koper of derden, waaronder gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade, of enige andere indirecte schade, ongeacht de oorzaak en door wie dan ook geleden.

7.2. De koper vrijwaart Vlees van Moors voor alle aanspraken van derden, ongeacht de grondslag, met betrekking tot vergoeding van schade, kosten en/of interesten, veroorzaakt door, voortvloeiend uit, of op enigerlei wijze verband houdend met de door Vlees van Moors geleverde zaken of de uitvoering van de prestatie door Vlees van Moors.

7.3. Als de verkoper aansprakelijk wordt gehouden door de koper wegens een gebrekkige levering, is de door de verkoper te betalen schadevergoeding beperkt tot het bedrag van de koopsom van de geleverde zaken.

7.4. De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die de koper lijdt als gevolg van gebreken in of aan de geleverde zaken, tenzij de koper aantoont dat sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de verkoper of bewijst dat de verkoper op de hoogte was van het gebrek en dat de koper de hoogte van zijn schade kan specificeren en bewijzen.

8. Persoonsgegevens

8.1. Alle gegevens die (potentiële) kopers ten behoeve van hun aanbod ter beschikking stellen, worden uiterst zorgvuldig behandeld. Vlees van Moors zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid.

9. Toepasselijk recht

9.1. Op alle overeenkomsten tussen de koper en de verkoper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

9.2. De “Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken,” de “Eenvormige Wet inzake de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken,” en het “Verdrag van Wenen van 1980 betreffende de internationale koop van roerende zaken,” evenals elke huidige of toekomstige internationale regeling inzake de koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten, worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

10. Geschillen

10.1. Elk geschil voortvloeiend uit de tussen de verkoper en de koper gesloten overeenkomst, met inbegrip van de geschillen over de uitleg van de algemene voorwaarden, zal worden beslecht door de rechtbank te Amsterdam, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

10.2 De uitleg volgens de Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden is bindend.

 

Vlees van Moors, Neersteindsestraat 13, Horssen, Nederland